Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja podjetja KRASSNO Pro d.o.o. za Več kot sprostitev.

Splošni pogoji poslovanja za ostale storitve in izdelke podjetja so urejeni v splošnih pogojih poslovanja za ostale storitve in izdelke.

Splošne določbe

S temi splošnimi pogoji poslovanja podjetje KRASSNO Pro d.o.o. (v nadaljevanju podjetje) dodatno ureja sklepanje pogodb z naročniki storitev in izdelkov v sklopu Več kot sprostitev, ki jih ponuja podjetje: personalizirane meditacije (v nadaljevanju storitev) in drugi izdelki (v nadaljevanju izdelek).

Podjetje svoje storitve in izdelke ponuja na spletni strani https://krassno.com in https://krassno.si (katere lastnik in upravitelj je), vključno s podstranmi in povezanimi stranmi (v nadaljevanju spletna stran).

Storitev lahko naročnik naroči ali uporablja, če je star 18 let ali več. Leto rojstva, ki ga naročnik vnese ob naročilu, je namenjeno za statistiko uporabe storitev in ni namenjeno preverjanju starosti naročnika.

Ti splošni pogoji vsebujejo tudi pravila uporabe spletne strani.

Naročnik je oseba, ki koristi ugodnosti, naroči izdelke ali storitve na spletni strani in s podjetjem sklene pogodbo na daljavo.

Pogodba na daljavo (v nadaljevanju pogodba) je pogodba (sporazum, soglasje glede kakih določil ali obveznosti (SSKJ)) med podjetjem in stranko (43.člen ZVPot-UPB2).

Podjetje je zavezano prodajati blago naročniku oziroma opravljati storitve zanj v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in na način, ki ni v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji.

Določbe splošnih pogojev veljajo za vse storitve in izdelke ter dopolnjujejo določbe veljavne zakonodaje, med drugim predvsem:
- Zakona o varstvu potrošnikov
- Zakona o elektronskem poslovanju na trgu
- Zakona o elektronskih komunikacijah

Podatki o podjetju

Dolgi naziv: KRASSNO Pro, storitve in trgovina d.o.o.
Skrajšana firma: KRASSNO Pro d.o.o.
Naslov: Dimičeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 56896131
Matična številka: 8258031000
Zavezanost sistemu DDV: podjetje ni DDV zavezanec
Osnovni kapital: 7.500 EUR
Glavna dejavnost: Spletna trgovina in prodaja po telefonu
Standardna klasifikacija dejavnosti: G47.910 - Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Datum vpisa v sodni register: 21.8.2018
Zastopnik: Novak Jaka, direktor
TRR: IBAN SI56 1010 0005 7012 521 (Banka Intesa Sanpaolo d.d.)

Veljavnost splošnih pogojev

Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan 1.5.2021.

Izdelek in storitev

Spletna stran podjetja je namenjena prodaji izdelkov, storitev in dostopa do storitev.

Sklenitev pogodbe, sklenjene na daljavo

Pogodbe, sklenjene na daljavo, se sklepajo upoštevajoč določila 43. - 45.a člena Zakona o varstvu potrošnikov in 7. člena Zakona o elektronskem poslovanju na trgu.

Za pogodbe, sklenjene na daljavo, se štejejo prodajne pogodbe o dobavi blaga ali opravljanju storitev, ki so sklenjene med podjetjem in naročnikom na podlagi organiziranega programa za ponujanje blaga ali storitev na daljavo, ki ga vodi podjetje in ki za namen sklenitve uporablja izključno enega ali več sredstev za komunikacijo na daljavo, vse do takrat in vključno s trenutkom, ko je pogodba sklenjena.

Splošni pogoji so del pogodbe, sklenjene na daljavo.

Naročnik se za namen sklenitve veljavne pogodbe, sklenjene na daljavo, identificira v podatkovnem obrazcu, ki mu je posredovan ob naročilu storitve ali izdelka. Identifikacijski podatki naročnika se štejejo kot pravilni in resnični. Naročnik je v postopku oddaje naročila opozorjen, da se z oddajo naročila strinja s plačilom in stvarjo nakupa, ki sta bistveni sestavini prodajne pogodbe. Po določilih Obligacijskega zakonika je pogodba sklenjena in veljavna, ko se stranki dogovorita o bistvenih sestavinah pogodbe. Oddajo naročila lahko odda le polnoletna in poslovno sposobna oseba. V postopku naročila naročnik izbere način plačila in ga izvede. Po opravljenem naročilu naročnik na svoj elektronski naslov prejme potrdilo o opravljenem nakupu, ki se šteje kot izvod pogodbe, sklenjene na daljavo.

Plačilna sredstva: plačilne kartice, ki jih omogoča platforma Stripe in bančno nakazilo. Vse cene so navedene v EUR (€) in ne vsebujejo DDV, saj podjetje ni davčni zavezanec. Če ni navedeno drugače, stroške pošiljanja krije naročnik.

Pri naročilih s plačilno kartico z brezplačnim preizkusnim obdobjem (trajanje brezplačnega preizkusnega obdobja je navedeno v dnevih), podjetje bremeni kartico po končanem preizkusnem obdobju, če naročnik ne prekliče naročnine pred iztekom brezplačnega preizkusnega obdobja. Naročnina se avtomatično podaljšuje (mesečno oz. letno), dokler je naročnik ne prekliče v nastavitvah v sklopu uporabniškega računa. Naročnik je o tem na več mestih seznanjen pred naročilom. Podjetje vsaj 7 dni pred bremenitvijo plačilne kartice naročnika po elektronski pošti obvesti, da bo bremenilo plačilno kartico in da se bo naročnina avtomatično podaljšala. Naročnik je obveščen o načinu preklica naročnine in ima možnost, da jo prekliče.

Pri naročilih s plačilno kartico brez brezplačnega preizkusnega obdobja podjetje bremeni kartico v trenutku, ko naročnik vpiše podatke o plačilni kartici in potrdi plačilo.

Kartična plačila za podjetje opravlja Stripe (Stripe Payments Europe, Irska. Št. podjetja: IE513174. Naslov: The One Building, 1 Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Co. Dublin, Ireland.)

Pogodba, sklenjena na daljavo med naročnikom in podjetjem, postane veljavna ob prejemu povratne elektronske pošte, ki vsebuje potrdilo o opravljenem nakupu. Potrditev je vidna tudi na spletni strani, kjer naročnik opravi nakup.

Povratna elektronska pošta vsebuje podatke o prodajalcu (tj. podjetje), podatke o naročniku, ceno naročila, naročene storitve ali izdelke, način plačila, način in ceno dostave.

S predajo blaga kupcu je s strani podjetja pogodba izpolnjena in se vsa odgovornost prenese na kupca. Račun je priložen dobavljenemu blagu.

Dobava izdelkov

Podjetje bo dobavo izdelkov opravilo s pomočjo kurirske službe, ki jo izbere podjetje. Dobavni rok (za dobavo izdelka) je 10 delovnih dni od sklenitve pogodbe, oziroma rok, ki je določen v pogodbi.

Navedene cene in pogoji dostave veljajo za dostavo po Sloveniji. Cena dostave v tujino se določi po ceniku Pošte Slovenije.

Podjetje namesti storitve na posebno spletno stran za poslušanje. Naročnik pa po e-pošti prejme podatke za dostop do spletne strani z uporabniškim računom.

Uporabniški račun

Za uporabo storitev naročnik potrebuje uporabniški račun, ki ga zanj ustvari podjetje. Po e-pošti podjetje naročniku pošlje podatke za dostop do uporabniškega računa (e-naslov in geslo za prijavo). Če naročnik sporočilo s poslanimi podatki izgubi ali spregleda, podjetje za to ne odgovarja. Naročnik lahko v na spletni strani kadarkoli spremeni ali ponastavi geslo.

Naročnik prejme dostop do uporabniškega računa v roku 8 dni od naročila, razen, če je ob naročilu navedeno drugače. Zakupljen dostop se začne šteti na dan, ko je podjetje naročniku po e-pošti poslalo podatke za dostop do uporabniškega računa.

Naročnik razume, da ima dostop do uporabe storitev le za čas zakupljenega dostopa in da storitev ne prejme v trajno last. Po izteku zakupljenega obdobja naročnik nima več dostopa do storitev, razen če dostop podaljša.

Naročnik se strinja, da dostopnih podatkov za uporabniški račun ne bo nikomur razkril in da bo podjetje obvestil o nepooblaščeni uporabi uporabniškega računa. Naročnik je odgovoren za vse dejavnosti v svojem uporabniškem računu, tudi če zanje ne ve.

Uporaba storitev

Naročnik ima v zakupljenem obdobju dostop do storitev za sprostitev in meditacijo. Naročnik se strinja in razume, da storitve, izdelki in druge informacije s strani podjetja niso namenjene zdravljenju, diagnosticiranju ali preprečevanju katerega koli stanja ali bolezni, ugotavljanju zdravstvenega stanja ali nadomeščanju za strokovno zdravstveno oskrbo.

Naročnik razume, da vse aktivnosti, ki so opisane v storitvah, izdelkih ali drugih vsebinah, niso primerne za vsakogar. Naročnik naj aktivnosti prilagodi svojim zmožnostim, možnostim ali prepričanjem. Če naročniku aktivnosti in vsebine, opisane v storitvah ali izdelkih ne odgovarjajo, naj preneha z uporabo. Storitev, izdelkov ali drugih vsebin ne uporabljajte med upravljanjem vozil in strojev ali opravljanjem drugih nalog, ki zahtevajo pozornost in zbranost. Naročnik se strinja in razume, da je izključno sam odgovoren za uporabo storitev.


Naročnik lahko do storitev dostopa samo preko spletne strani podjetja. Za dostop do spletne strani je potrebna internetna povezava. Podjetje ne odgovarja za količino prenešenih podatkov in ne odgovarja za stroške ali škodo, ki bi lahko nastala z uporabo spletne strani in storitve.

Uporaba storitev namenjena izključno osebni uporabi, kakršnokoli javno predvajanje ali deljenje ni dovoljeno in je prepovedano brez pisnega dovoljenja podjetja. Brez pisnega dovoljenja podjetja je prepovedano reproduciranje, distribuiranje, javna priobčitev, predelava ali druga uporaba tega avtorskega dela ali njegovih delov v kakršnemkoli obsegu ali postopku, vključno s snemanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, v okviru določil Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah. Prepovedano je deljenje podatkov za vstop v uporabniški račun in prepovedano je omogočanje dostopa do uporabniškega računa tretjim osebam.

Z naročilom storitve naročnik dobi pravico za časovno omejeno uporabo storitev preko spletne strani, ne pa tudi kakršnokoli pravico do fizičnega ali kakršnegakoli drugega dostopa do storitve ali posnetka. Naročnik ne pridobi nikakršnih avtorskih ali sorodnih pravic.

Naročnik razume in se strinja, da storitev ni opravljena ekskluzivno zanj.

V primeru tehničnih težav se podjetje obvezuje, da bo naredilo vse kar je mogoče, da težave čim prej odpravi in vzpostavi delujočo spletno stran. V primeru daljšega nedelovanja spletne strani podjetje o tem obvesti naročnika in mu ponudi nadomesten dostop do storitev.

Podjetje pripravlja vsebine in opravlja storitve z dobrim namenom in v skladu s pozitivnimi vrednotami in v skladu s standardi na tem področju.

Pravica naročnika do odstopa od pogodbe in vračila

Če naročnik iz kakršnega koli razloga ni zadovoljen s storitvijo ali izdelkom, ga lahko vrne. Naročnik lahko storitev ali izdelek vrne v roku 30 dni od nakupa. Naročnik pisno obvesti podjetje o vračilu in odstopu od pogodbe na e-naslov info@krassno.com. Če naročnik storitev ali blago vrne v skladu s temi pravili, mu podjetje vrne kupnino.

Ponudba in cena

Podjetje si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ponudbo in ceno za storitve in izdelke. Spremembe ne veljajo za nazaj. Ob naročilu se naročnik strinja z izbrano ponudbo in ceno.

Prekinitev

Podjetje lahko po lastni presoji kadarkoli prekine naročnikov dostop do storitev, ne da bi ga o tem obvestilo. Naročnik lahko izbriše svoj uporabniški račun v spletni aplikaciji v zavihku “nastavitve”, ali pa o tem obvesti podjetje na elektronski naslov info@krassno.com.

Pravica podjetja do zavrnitve naročila

Podjetje si pridružuje pravico, da iz kakršnega koli razloga zavrne naročilo ali ga prekliče. Če je v tem primeru naročnik že plačal dostop do storitve, mu podjetje vrne kupnino. Podjetje v primeru zavrnitve kontaktira kupca po e-pošti in ga obvesti o zavrnitvi in predlaga nadaljnje postopke. Če naročnik ni navedel pravih kontaktnih podatkov, ga podjetje ni dolžno obveščati. Podjetje ne odgovarja za stroške ali škodo, ki bi nastala zaradi nepravilnih ali zastarelih podatkov naročnika, zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnitvi obveznosti.

Napotilo za pravilno uporabo in izključitev odgovornosti

Storitve in izdelki so na voljo takšni kot so, brez kakršne koli garancije.

Podjetje ne jamči, da bodo storitve ali izdelki izpolnjevali zahteve naročnika ali da bodo na voljo neprekinjeno, varno ali brez napak. Podjetje ne jamči za kakovost, natančnost, pravočasnost, resničnost, popolnost ali zanesljivost katere koli vsebine.

Podjetje ne odgovarja za vsebino in morebitno vplivanje, ki ni v skladu z željami, pričakovanji, prepričanji in predstavami naročnika. Za morebitno škodo, ki bi lahko nastala iz tega naslova, podjetje ne odgovarja.

Prepovedana je izraba izdelkov ali storitev v namene, ki bi lahko privedli do napačne uporabe, do škodljive izrabe ali do psihičnega in fizičnega škodovanja zdravju. Zlonamernost je strogo prepovedana in podjetje ne bo prevzelo odgovornosti za morebitno zlonamerno dejanje, namen, namero. Podjetje ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo ob nepravilni uporabi ali subjektivni interpretaciji izdelkov ali storitev.

Podjetje ne jamči, da bo naročnik s pomočjo izdelkov ali storitev dosegel želeni cilj, namen ali želeni uspeh.

Podjetje ne odgovarja za nobeno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi naročniku ali tretjim osebam nastale pri uporabi ali v povezavi z uporabo izdelkov ali storitev.

Podjetje ne odgovarja za delovanje platforme Stripe, ki omogoča in opravlja kartična plačila, prav tako podjetje ne odgovarja za morebitno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi nastale naročniku ali tretjim osebam zaradi uporabe te platforme.

Podjetje ne odgovarja za delovanje povezav na tretje spletne strani in ne odgovarja za vsebino tretjih spletnih strani.

Podjetje ne odgovarja za morebitne občasne težave na spletni strani in ne zagotavlja neprekinjenega delovanja spletne strani.

Podjetje ne odgovarja za napake na spletni strani ter za morebitno škodo, ki bi nastala ob uporabi spletne strani.

Celotna odgovornost podjetja in s podjetjem povezanih oseb, ki izhaja iz teh pogojev ali uporabe storitev in izdelkov ali nezmožnosti uporabe storitev, izdelkov ali vsebin, v nobenem primeru ne presega zneska, ki ga je naročnik plačal podjetju za uporabo storitev, izdelkov ali drugih vsebin. Navedena izključitev odgovornosti in omejitev škode je temeljni elementi pogodbe med podjetjem in naročnikom.

Pravice intelektualne lastnine

Vse vsebine, objavljene na spletni strani, poslane preko e-novic, objavljene na socialnih omrežjih podjetja, v storitvah in izdelkih, so last podjetja in so po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah zaščitene. Vsakršna nadaljnja uporaba, reproduciranje, in kopiranje lastnine, ki je last podjetja, je brez pisnega pooblastila zakonitega zastopnika podjetja prepovedana. Za lastnino podjetja štejejo fotografije, risbe, video posnetki, zvočni posnetki, glasba, zvoki, govor, besedila, logotipi, umetnine, grafična oblika, programska koda in uporabniški vmesniki.

Uporaba piškotkov

Spletna stran podjetja uporablja piškotke za optimalno delovanje in odlično uporabniško izkušnjo. Ob prvem obisku spletne strani se o tem prikaže obvestilo. Spletni piškotki niso obligatorni, je pa priporočljivo, da so s strani obiskovalca spletne strani sprejeti, saj je s tem omogočeno brezhibno delovanje spletne strani ter boljša izkušnja pri uporabi spletne strani. Obrazložitev, kaj so piškotki in katere piškotke spletna stran uporablja, je dostopna na spletni strani.

Beleženje uporabe storitev

Podjetje za analitične potrebe beleži uporabo storitev s strani naročnika (datum, ura, storitev, naročnik) z namenom izboljšanja ponudbe in vsebin, ki so pri naročnikih najbolj priljubljene. Podjetje zbira podatke o uporabi storitev izključno za potrebe svojega poslovanja in jih ne deli s tretjimi osebami.

Varstvo osebnih podatkov

Podjetje sme v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o elektronskih komunikacijah ter ostalimi predpisi pridobivati, uporabljati, hraniti ali kako drugače obdelovati osebne podatke v okviru svojega poslovanja in razmerij z naročniki. Izjava o varstvu osebnih podatkov je objavljena na spletni strani in je del pogodbe, sklenjene na daljavo.

Reševanje sporov

Naročnik ima možnost izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev. Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS), ki je dostopna na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Pristojno sodišče

Velja izključno pravo Republike Slovenije, z izjemo pravil zakonodaje Evropske unije ter z izjemo Konvencije Združenih Narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga. V skladu z zakoni bo podjetje sodelovalo z organi pregona po svojih zmožnostih in pravnih normah. Podjetje bo v primeru kršitve zakonov s strani naročnika vse njegove podatke in zapise o delovanju na strežniku predalo pristojnim inštitucijam in svoji pooblaščeni pravni službi. V primeru nesoglasij iz pogodbenega razmerja je pristojno izključno Okrožno sodišče v Ljubljani.

Dodatne nejasnosti in nepravilnosti

Jezikovne napake na spletni strani so možne in niso narejene namerno.

Podjetje si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni strani.

Šteje se, da je naročnik ob oddaji naročila seznanjen s temi pogoji poslovanja, jih razume in se z njimi v celoti strinja.

Salvatorična klavzula

Če bi kakšna določba (zaradi zakonskih predpisov itd.) bila ali postala neveljavna, ostanejo ostale določbe v veljavi. Določba, ki je ali je postala neveljavna, se nadomesti tako, da se najbolj dosežen smisel in namen neveljavne določbe prenese v skladu z zakonom v novo nadomestno določbo.

krassno pro-logo-02

Pomagamo vam umiriti tesnobo (anksioznost). Spet lahko normalno zaživite in izkoristite svoj potencial.

Tesnoba (anksioznost)

Kaj je tesnoba oz. anksioznost

Simptomi

Forum - povzetek

Test za tesnobo

KRASSNO Pro d.o.o.

Dimičeva ulica 9
1000 Ljubljana

email: info@krassno-pro.si

telefon: 041 837 222

© Vse pravice pridržane.

Te zvočne vaje seveda ne morejo nadomestiti osebnega zdravniškega nasveta.
 
Tesnoba vsakega posameznika je edinstvena.
 
Če je vaša še posebej huda, vas spodbujamo, da čim prej poiščete strokovno mnenje zdravnika.
 
Vendar pa, če vas je na tej strani karkoli nagovorilo ... Če tesnoba negativno vpliva na vaše življenje … Potem je to pozitiven prvi korak, da poskusite in spet prevzamete nadzor.
 
Poleg tega je vaše zadovoljstvo popolnoma zagotovljeno.
 
Opazni rezultati v 30 dneh ali vračilo denarja.